Reservation

จังหวัดสระบุรี ลงขันผุดระบบขนส่งให้เป็นศูนย์กลาง Logistic

 

จังหวัดสระบุรี ลงขันผุดระบบขนส่งให้เป็นศูนย์กลาง Logistic

จังหวัดสระบุรีมีการพัฒนาเมือง”  ประกาศให้จังหวัดสระบุรีเป็นศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมทวาย-กาญจนบุรี-อยุธยา-สระแก้ว และแก่งคอย-มาบตาพุด เเละมีการหนุนรัฐสร้างสนามบินนานาชาติที่แก่งคอย-มวกเหล็กให้เป็นศูนย์ฮับโลจิสติกส์ หรือศูนย์กลางการคมนาคม 

นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ CEO บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด เผยว่า ได้มีการเตรียมเสนอรัฐบาลใช้จังหวัดสระบุรี เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเป็นศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเส้นล่าง โดยการพัฒนาเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางรางและทางอากาศของภาคกลางในช่วง 10 ปีข้างหน้า

โดยมีการเสนอให้รัฐบาลมีการลงทุนก่อสร้างสนามบินนานาชาติ ในพื้นที่ต่อเนื่องกับบริเวณอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าที่ นักท่องเที่ยวล้นมาจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิที่ปริมาณการรองรับจะเต็มในอีก 7 ปีข้างหน้า อีกทั้งยังตอบสนองยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก-เขาใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับโครงการคมนาคม แบบเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 2561 ตามแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เขตเมืองสระบุรี คาดว่าใช้งบประมาณลงทุนประมาณ หนึึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท โดยจะทำให้จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่ 3 ของประเทศที่มีระบการขนส่งมวลชนรองได้มาตรฐานเปิดให้บริการ

 

ทางด่วน ฉลอง รัช นครนายก สระบุรี

ที่มาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,324 วันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นอกจากจะเพิ่มความสะดวกสบายด้านการเดินทางเเละระบบการขนส่ง ก็ยังเพิ่มนักท่องเที่ยวที่ผ่าน อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี โดยทางสระบุรีก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่ดึงดูด นักท่องเที่ยว ต่างๆ มากมาย เเละที่พักสระบุรี ที่พักมวกเหล็ก สไตล์ คันทรี่ รีสอร์ท บิ๊กโจ๊ย คันทรี รีสอร์ท เเห่งนี้ 

 

ที่พักสระบุรี

ติดต่อสำรองที่พักสระบุรี ได้ที่นี่ค่ะ

 

 

By | 2017-12-27T07:03:38+00:00 December 27th, 2017|ข่าวสาร|